You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

 

 

Obowiązek informacyjny

 

 

USŁUGOBIORCY
(na podstawie art. 13 RODO)

Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej firmie. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję:

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Firma Luk-As Design - jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Łukasz Leżuch.

Jak mogę się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować na adres: Coral Design ul. Glogera 12/14 m 10 42-217 Częstochowa.

Jakie dane przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych. Podanie tych danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy:

 1.        Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko,
 2.       Nazwę działalności
 3.        Adres email
 4.       Numer telefonu kontaktowego
 5.        Adres obejmujący miasto/siedzibę
 6.         Adres do doręczeń (miasto/siedziba, ulica, nr lokalu)
 7.       Kod pocztowy
 8.       Numer rachunku bankowego
 9.         Dane pozyskane w procesie rekrutacyjnym/przetargowym

 

Jakie są cele i podstawy przetwarzania?

 1.       Celem przetwarzania danych jest zatrudnianie oraz realizacja wszelkich zadań związanych z umowami o roboty budowlane, dostawy, stosunkiem pracy, pomoc socjalna, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy realizacja umowy oraz realizacja wszelkich dodatkowych zadań związanych z postanowieniami umownymi oraz wykorzystanie danych w procesie ofertowania oraz realizacja zadań statutowych.
 2.       Samo zawarcie umowy (lub chęć zawarcia) tej umowy stanowi podstawę do legalnego przetwarzania danych osobowych. Wynika to z art. 6 ust. 1 lit. b RODO:  Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3.       Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się jeśli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz niezbędne do celów prawnie uzasadnionych przez Administratora lub osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności gdy osoba taka jest dzieckiem.
 4.       Rozporządzenie RODO pozwala nam przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy:
 5.        wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych;
 6.       zawieracie Państwo z nami umowę;
 7.        wykonujemy obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa lub wykonujemy zadanie publiczne.
 8.       Często konsekwencją odmowy podania danych będzie niemożność wykonania przez nas zadania na Państwa rzecz lub zawarcia z Państwem umowy. Tam, gdzie wymagana jest Państwa zgoda, zawsze o nią prosimy. Możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
 9.       Konsekwencją niepodania danych ponadto może być:
 10.        brak możliwości korzystania z określonych świadczeń i szkoleń,
 11.       brak możliwości udziału w projektach,
 12.        brak możliwości świadczenia usług,
 13.       utrudniona realizacja umowy.

 

 

Komu powierzamy Pani/Pana dane?

 1.        Podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi technicznej
 2.       Podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie
 3.        Bankom
 4.       W zależności od potrzeb - organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom egzekucyjnym, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 5.        Organy kontrolne i nadzorcze, audytowe,
 6.         Zewnętrzny usługodawca BHP,
 7.       Zewnętrzny usługodawca w zakresie usług informatycznych,
 8.       Zewnętrzny administrator programu kadrowo-płacowego (PODAĆ JAKI)
 9.         Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w tym elektroniczne przetwarzanie w ramach programu Płatnik),
 10.         Urząd Skarbowy,
 11.       Podmioty szkoleniowe, doradcze, konsultacyjne w zakresie danych niezbędnych do przeprowadzenia usługi (doradztwa, szkoleń, mentoringu, mediacji itp.),
 12.         Zewnętrzny usługodawca w zakresie ochrony mienia - przechowanie listy obecności.
 13.     Wnioskujący o udostępnienie informacji publicznej.

 

Komu ponadto powierzamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 

 1.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy zlecenia, świadczenia usług, umowy o roboty budowlane, dostawy oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne, w szczególności ZUS mianowicie:
 •          Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, w przypadku stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 1999 r. okres przechowywania akt pozostanie 50-letni.
 •          Dla pracowników, którzy nawiązali stosunek pracy po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r., zasadniczy okres 50-letni może zostać skrócony do 10 lat w przypadku złożenia raportu informacyjnego do ZUS, a okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym raport złożono.
 •          Nowymi zasadami przechowania akt będą objęte stosunki pracy zawiązane po 1 stycznia 2019 roku (tj. okres 10 lat)
 1.       Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i wykonaniem jej zapisów przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz do końca okresu wynikającego z przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych, np. przepisy podatkowe.
 2.       Dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe – 5 lat od końca okresu podatkowego,
 3.       Dane współpracowników, pracowników dostawców – do 10 lat.
 4.       Z innych przepisów prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas.

 

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych przekazywane są dane?

 

Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

 

Jakie są Twoje prawa?

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1.        Prawo dostępu do swoich danych
 2.       Prawo otrzymania kopii swoich danych
 3.        Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W dowolnej chwili możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli stwierdzisz, że:

- Twoje dane są nieprawidłowe

- nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych

- nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych

lub jeśli wniosłeś sprzeciw, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

 1.       Prawo do sprostowania swoich danych.
 2.        Prawo do usunięcia danych.
 3.         Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.
 4.       Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert np. pracy.
 5.       Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji.

W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 1.       Prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo do:

- otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie

- zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.

 1.         Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku stwierdzenia, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.

 1.         Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) -  art. 5, art. 6, art. 9, art. 13.
 •          Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – w zakresie realizowanych przez nas zamówień publicznych;
 •          Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – w zakresie zawieranych umów cywilnoprawnych;
 •          Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – w zakresie udzielania informacji publicznej;
 •          Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – w zakresie m.in. realizowanych szkoleń, ustawowych zadań, współpracy z organizacjami pozarządowymi, koordynacji rozwoju ekonomii społecznej;
 •          Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – w zakresie normowania działalności obejmującej sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określania zasad działania zgłaszania budowy i robót budowlanych.
 •          Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – w zakresie m.in. realizacji przez nas działań na rzecz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, czy działalności Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego;
 •          Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – w zakresie wszystkich spraw pracowniczych, w tym rekrutacji;
 •          Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie wspierania organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy;